วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

สวัสดีครับ วันนี้ ปันสื่อฟรีดอทคอม ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้พื้นฐาน และหลักการใช้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับรับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

คำชี้แจง

การเขียน , การพูดในโอกาสต่าง ๆ , ระดับภาษา  ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ถ้าทำข้อสอบถูก 16 ข้อ (80%) ถือว่าผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตรมอบให้ทาง E-mail แต่มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นการลงชื่อเข้าสอบด้วย gmail

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่องความรู้การใช้ภาษาไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่องความรู้การใช้ภาษาไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่องความรู้การใช้ภาษาไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

  1. ความหมายของการสื่อสาร 
      2. ความสำคัญของการสื่อสาร 
      3.  องค์ประกอบของการ สื่อสาร 
      4.  หลักในการสื่อสาร
      5.  วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
      6.  ประเภทของการสื่อสาร
      7.  ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ
      8.  อุปสรรคในการสื่อสาร

ความหมายของการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร

ความหมายของการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน

การสื่อสาร (Communication)

การสื่อสาร (Communication)

กระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน การแสดงการจัดกิจกรรม ฯลฯ ไปยังผู้รับสารอย่างมีวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับบริบททางการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล

บมความล่าสุด

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม