วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกคู่มือแจกฟรี คู่มือการใช้งาน Canva 2024 เบื้องต้น ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คู่มือCanva2024

แจกฟรี คู่มือการใช้งาน Canva 2024 เบื้องต้น ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คู่มือCanva2024

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี คู่มือการใช้งาน Canva 2024 เบื้องต้น ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คู่มือCanva 2024

รายละเอียดคู่มือCanva 2024

Canva เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ส ําหรับสร้ํางงําน
กรําฟิกออนไลน์ โดยมีจุดเด่น คือ มี Template และมีขนําด
มําตรฐําน ที่ผู้ใช้สํามํารถเลือกใช้งํานได้ ตํามวัตถุประสงค์
และกํารใช้งํานจะเป็นในลักษณะของกําร Drag & Drop
คือ กํารลํากและวําง ใช้งํานง่ําย
นอกจํากนี้ ยังสํามํารถใช้งํานได้ในเบรําว์เซอร์ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
หวังเป็นอย่ํางยิ่งว่ํา ผู้อ่ํานจะสํามํารถนำควํามรู้ที่ได้
ไปสร้ํางงํานกรําฟิกตํามวัตถุประสงค์ ได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ

รายละเอียดคู่มือCanva2024
รายละเอียดคู่มือCanva 2024
รายละเอียดคู่มือCanva2024
รายละเอียดคู่มือCanva 2024
รายละเอียดคู่มือCanva2024
รายละเอียดคู่มือCanva2024
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม