วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022
spot_img
หน้าแรกภาษาไทยแจกฟรี สื่อนำเสนอ PPTโวหารการเขียน 30 หน้าสามารถแก้ไขได้ใน Powerpoint Slide และไฟล์ PDF

แจกฟรี สื่อนำเสนอ PPTโวหารการเขียน 30 หน้าสามารถแก้ไขได้ใน Powerpoint Slide และไฟล์ PDF

วันนี้ ปันสื่อฟรี แจกฟรี สื่อนำเสนอ PPTโวหารการเขียน 30 หน้าสามารถแก้ไขได้ใน Powerpoint Slide และไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

PPTโวหารการเขียน
PPTโวหารการเขียน

ตัวอย่างPPTโวหารการเขียน

PPTโวหารการเขียน

โวหารการเขียน

ท่วงทำนองหรือลีลาของภาษาที่ผู้ผลิตผลงาน ใช้ในการเขียน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เขียน ประเภทของโวหารในการเขียน มีผู้แบ่งไว้ต่าง ๆ

ความหมาย

โวหาร = น. ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด เช่น มีโวหารดี, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน เช่น อย่ามาตีโวหาร เขาชอบเล่นโวหาร

เขียน = ก. ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ, วาด, แต่งหนังสือ.

โวหารการเขียน = ท่วงทำนองหรือลีลาของภาษาที่ผู้ผลิตผลงาน ใช้ในการเขียน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เขียน ประเภทของโวหารในการเขียน

บรรยายโวหาร

  บรรยายโวหาร คือ ลักษณะการเขียนด้วยวิธีเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจ และติดตามเรื่องราวได้โดยตลอด สิ่งที่บรรยายอาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพของบ้านเมือง ผู้คน ความเป็นมาหรือประวัติของบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ เป็นต้น

  บรรยายโวหารเป็นการบอกเล่าตรง ๆ ว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เกิดขึ้น ได้อย่างไร ที่ไหน หรือใครทำอะไร เมื่อไร อย่างไร การบรรยายเหมือนการวาดภาพ ให้ผู้อ่านคิดตามคําบรรยายซึ่งจะทำให้สามารถนึกคิดได้ตามที่บรรยายนั้น ภาษาที่ใช้ บรรยายจึงเป็นภาษาที่กระจ่างชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน

ตัวอย่างบรรยายโวหาสร

ตัวอย่าง การบรรยายประวัติบุคคล

  พระมหาเงื่อมได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ไปอยู่ที่วัดใหม่ในพุมเรียง เพื่อเดินตามรอย พระบาทพระพุทธเจ้า ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ มีพระรูปอื่น ๆ บางรูป ที่ตั้งใจจะเดินทางร่วมไปกับท่าน แต่ก็ต้องล้มเลิกความคิดนี้เพราะถูก ญาติพี่น้องติติง ทำให้เหลือท่านอยู่แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม นายธรรมทาสและพรรคพวกกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งก็ได้สนับสนุนท่านอย่างแข็งขันและได้ตกลงให้ท่านไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้พุมเรียง คือ วัดตะพังจิก ท่านย้ายเข้าไปอยู่ในวัดนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ และเรียกชื่อวัดนี้เสียใหม่ว่า สวนโมกขพลาราม ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า “สวนที่ปลุกเร้าพลังจิต ให้บรรลุความหลุดพ้น” ทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกวัดของท่านกันสั้น ๆ ว่า สวนโมกข์ ซึ่งหมายถึง “สวนแห่งความหลุดพ้น”

  ในช่วงเวลา ๒ ปีต่อจากนั้น ท่านพุทธทาสได้ศึกษาและ ปฏิบัติธรรมตามแบบพระป่าอยู่ที่สวนโมกข์แต่เพียงรูปเดียว ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง คือ พระใหม่ สาสนปโชโต ได้ไปจำพรรษา ด้วยกับท่านพุทธทาส ต่อมาก็ได้มีพระสามเณรไปสมทบกับท่าน ที่สวนโมกข์อีก รวมกันแล้วนับได้ ๑๐ รูป เนื่องจากที่ทางในวัดตระพังจิก เริ่มคับแคบ ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านพุทธทาสจึงได้ย้ายสวนโมกข์ ไปอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ วัดธารน้ำไหล ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ ๔๐๐ ไร่ บางส่วนเป็นเนินเขาและอยู่ห่างจากตัวเมืองไชยาออกไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว ๘ กิโลเมตร

  มงคล เดชนครินทร์, ๒๕๔๔ : ๔๕.

ตัวอย่าง การบรรยายลักษณะทางกายภาพของพระบรมรูป

  ถ้าท่านผู้ใดได้ผ่านไปตามถนนอู่ทองใน เมื่อถึงบริเวณหน้า อาคารรัฐสภาอันเป็นเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต ก็จะแลเห็น พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนเนินหน้าอาคาร แห่งนั้น เป็นพระบรมรูปขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงหนึ่งเท่าครึ่ง ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สวมพระชฎา มหากฐินปักด้วยขนนกการเวก ซึ่งเป็นพระเครื่องทรงในวันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมรูปองค์นั้นประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์จำลอง พระหัตถ์ทั่งสองวางเหนือยพระเพลา…

  ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ๒๕๕๘ : ๑

อธิบายโวหาร

  อธิบายโวหาร คือ ลักษณะการเขียนเนื้อความให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดและชัดเจน เป็นการเขียนเพื่อให้ความรู้ ความกระจ่างในเรื่องที่อธิบายนั้น โดยใช้วิธีการนิยาม การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ หรือชี้ให้เห็นสาเหตุและผลลัพธ์ เช่น อธิบายวิธีการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้ อธิบายวิธีการประกอบอาหาร วิธีการปฐมพยาบาล วิธีการใช้ยา อธิบาย ความหมายของคําที่บัญญัติขึ้น อธิบายการเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

ตัวอย่างอธิบายโวหาร

ตัวอย่างการเขียนอธิบายความหมายของคำ

  ชั่ว มีความหมายหนึ่งว่า ระยะ ระยะเวลา ช่วงเวลา ใช้นํา หน้าคําบอกระยะเวลาเพื่อบ่งบอกช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ชั่วครู่ชั่วข้ามคืน ชั่ววันเดียว ชั่วคืนเดียว ตั๋วเดือนเดียว ตั๋วปีเดียว ชั่ว ๕ ปี มีนัย ความหมายว่า เป็นเวลาสั้น ๆ ในความรู้สึกของผู้พูด คําว่า ชั่ว ปรากฏ ในสำนวนบอกเวลาอีกหลายสำนวน เช่น ชั่วพริบตาเดียว ชั่วอึดใจเดียว ชั่วลัดนิ้วมือ ชั่วเคี้ยวหมากจืด ชั่วหม้อข้าวเดือด ชั่วคน ชั่วนาตาปี ชั่วกัลปาวสาน ชั่วกัปชั่วกัลป์ ชั่วนิรันดร หรือชั่วนิจนิรันดร…

  ชั่วหม้อข้าวเดือด เป็นสำนวนที่กล่าวถึงระยะเวลาอีกสำนวนโดยการเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้หุงข้าวหม้อหนึ่ง คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก การหุงข้าวจึงเป็นสิ่งที่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไทยแต่ก่อน เรียนรู้กันทุกคน วิธีหุงข้าวนั้นต้องนําข้าวสารมาล้างเอาฝุ่นและรําข้าว ออก เรียกว่า ซาวข้าว แล้วใส่น้ำให้มากพอควร ยกหม้อขึ้นตั้งไฟ เมื่อเดือดแล้วต้องคนสักครั้งหนึ่งหรือ ๒ ครั้ง ไม่ให้เมล็ดข้าวติดกัน และเคี่ยวไปจนข้าวสุกเกือบทั่ว จึงรินน้ำข้าวออก เรียกว่า เช็ด เมื่อน้ำข้าวไหลออกหมดเรียกว่า ข้าวสะเด็ดน้ำ แล้วก็นําหม้อข้าวมาตั้ง เอียง ๆ บนไฟอ่อน ๆ หมุนหม้อข้าวบ่อย ๆ ให้ข้าวร้อนระอุ ทั่วทั้งหม้อ เรียกว่า ดง ระยะเวลาที่ตั้งข้าวจนข้าวเดือดนานประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคนสมัยก่อนนํามากำหนด เป็นช่วงเวลา เช่น เราเดินไปชั่วหม้อข้าวเดือดพบหมู่บ้านหนึ่ง เขานั่งคุย อยู่สักชั่วหม้อข้าวเดือดนั่นแหละถึงได้ไปบ้านกำนัน

  กาญจนา นาคสกุล, ๒๕๕๒ : ๑๒๓ – ๑๒๔.

ตัวอย่าง การอธิบายเส้นทาง

  การเดินทางจากสนามหลวงไปลานพระบรมรูปทรงม้า โดยใช้รถโดยสารประจำทางให้ใช้รถประจำทางที่บ่งบอกว่าผ่านพระบรมรูปทรงม้า เช่น สาย ๗๐ รถจะแล่นตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานผ่านฟ้าลีลาศ แล้วเข้าถนน ราชดำเนินนอก ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพบก ผ่านสะพานมัฆวานรังสรรค์ เมื่อถึงกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแยกสวนมิสกวันให้เตรียมตัวและงวันจะหประจำทางที่อยู่ตรงข้าม กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ ๑ ให้เดินผ่านสี่แยกซึ่งไม่มีชื่อ มีถนน ศรีอยุธยาตัดกับถนนอู่ทองใน จะเห็นพระบรมรูปทรงม้าอยู่กลาง ลานบริเวณพระราชวังดุสิต

พรรณนาโวหาร

  พรรณนาโวหาร คือ ลีลาการเขียนเนื้อความอย่างละเอียดด้วยถ้อยคํา ที่ทำให้ผู้อ่านสร้างภาพในจินตนาการ เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งผู้แต่ง มักจะใช้แทรกเสริมประกอบโวหารอื่น เช่น โวหารบรรยาย เพื่อให้งานเขียนมีเรื่องราว ต่อเนื่อง พรรณนาโวหาร เป็นภาษาที่ทำให้เห็นภาพ ใช้คําที่ประดิษฐ์ให้ไพเราะ 

  ใช้คําที่ประดิษฐ์ให้ไพเราะ เสริมแต่งด้วยความเปรียบที่เรียกว่า ภาพพจน์ เช่น การอุปมา การอุปลักษณ์

ตัวอย่างอธิบายพรรณาโวหาร

ตัวอย่าง พรรณนาโวหารที่ใช้ภาพพจน์อุปมาและอุปลักษณ์

กลางหนอง ดอกโสนกำลังงามสะพรั่ง ดอกสีเหลืองสลับน้ำตาลย้อยเป็นพวงระย้า ต้นขอะมันเรียวเหมือนลำเทียน โยกโอนยวบยาบไปตามกระแสลมที่โชยอ่อน ๆ มาจากชายทุ่ง น้ำใสแจ๋วมองเห็น หอยปูและปลาว่ายไปมา นกยางขาวบินตัดทุ่งนาสีเขียวและท้องฟ้าสีครามใสไปฝูงแล้วฝูงเล่า บางลงมาเกาะพักผ่อนบนพุ่มดอกโสน ชูคอยาวตาใสแป๋วมองดูเด็ก ๆ ก่อนจะบินหนีไป

กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียน หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร, ๒๕๓๙ : ๒๒

เทศนาโวหาร

  เทศนาโวหาร คือ ลักษณะการเขียนเพื่อสั่งสอนผู้อ่านให้ได้รับคติ ข้อคิด หลักธรรม แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามทำนอง คลองธรรมและสร้างสังคมให้เป็นปรกติสุข เทศนาโวหารมักจะมีตัวอย่างประกอบ

  เพื่อให้เข้าใจคําสอนและเห็นคล้อยตาม ตัวอย่างที่ยกมาประกอบนั้นเรียกว่า สาธกโวหาร การเขียนที่เป็นเทศนาโวหารจึงมักมีสาธกโวหารและอาจแทรกภาพพจน์อื่น ๆ ด้วย เช่น ภาพพจน์อุปมา เพราะการสั่งสอนให้เข้าใจเรื่องราวที่เป็นคุณธรรม นามธรรมเป็นสิ่งที่ จับต้องได้ยาก ถ้าไม่มีการอธิบายที่กระจ่างแจ้ง ไม่มีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง ก็ยากที่จะเข้าใจ เทศนาโวหารจึงเป็นโวหารที่มีโวหารอื่น ๆ ประกอบอยู่เสมอ

ตัวอย่างอธิบายเทศนาโวหาร

   ในทัศนะของพุทธศาสนา เราควรแยกแยะ “คุณค่าแท้” กับ “คุณค่าเทียม” เช่น คุณค่าแท้ของอาหาร คือ การทำให้ร่างกาย อยู่ได้มีสุขภาพดี ส่วนคุณค่าเทียม คือ ความอร่อยความโก้เก๋ หรือประโยชน์ส่วนเกินซึ่งสนองกิเลส เราต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า คุณค่าแท้คืออะไร …

  สำหรับคนทั่วไป คุณค่าเทียม คือ ความเพลิดเพลิน คงปฏิเสธได้ยาก แต่อย่าให้มันสำคัญเหนือคุณค่าแท้ … เราควรเป็นนายเทคโนโลยี แต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไร เราก็เป็นทาสของมันทันที

พระไพศาล วิสาโล (บทสัมภาษณ์), ๒๕๕๔ .

คำเตือน : โปรดดาวน์โหลดไฟล์หรือทำสำเนาก่อนแก้ไข หรือดู คำแนะนำในการแก้ไขไฟล์ PPT (PowerPoint)

แบบแก้ไขด้วย Microsoft PowerPoint

1.เปิดลิงค์สำหรับดาวน์โหลด > เปิดด้วย > Google สไลด์

3.เปิดไฟล์แก้ไขใน Microsoft PowerPoint

2.เมื่อเปิด Google สไลด์ แล้ว > ไฟล์ >ดาวน์โหลด > Microsoft PowerPoint(.pptx)

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด