วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารวิชาการเอกสารแจกฟรี การวิจัย เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2567 การวิจัยวิทยฐานะ ขอบคุณที่มา รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

เอกสารแจกฟรี การวิจัย เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2567 การวิจัยวิทยฐานะ ขอบคุณที่มา รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ เอกสารแจกฟรี การวิจัย เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี 2566 การ วิจัยวิทยฐานะ

ตัวอย่างเอกสารการ วิจัยวิทยฐานะ

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาร์ซาโน สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพนั้นเริ่มต้นจากแรงกระตุ้นภายในจิตใจที่เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนตอบสนองต่อสิ่งใหม่ เมื่อมี
แรงจูงใจแล้วจึงน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนการคิด แล้วจึงลงมือปฏิบัติการสร้างความรู้
ให้กับตนเอง โดยผ่านกระบวนการใช้ความรู้และการคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
จดจ าได้อย่างฝังลึก จนกระทั่งสามารถดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
จึงควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมจนเข้าใจได้หลักการแล้วน า
หลักการนั้นมาใช้แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อันจะท าให้เกิดความรู้ที่ฝังลึก ดังค ากล่าวที่ว่า
ยิ่งใช้ความรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใจและจดจ าความรู้เรื่องนั้นมากยิ่งขึ้น

ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ ด้วยเหตุที่
ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาต่างๆ ไม่เมื่อมั่นในผลระยะยาวที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด ปฏิบัติ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน ท าให้มองว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นการเสียเวลา จึงลดความส าคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วหันกลับไปป้อนความรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ระยะสั้น แล้ววัด
และประเมินผลลัพธ์ระยะสั้น ได้แก่ การให้ท าแบบทดสอบ การตรวจแบบฝึดหัด การตรวจผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ในระยะสั้น เช่น ความสนใจตอบค าถาม ความตั้งใจ
ท างาน หรือความสงบเรียบร้อยในห้องเรียน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้อาจเกิดจากความกลัว
ไม่ได้เกิดจากระบบการควบคุมภายในตนเองของผู้เรียนอย่างแท้จริง

นักเรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจจากผลงานที่คิดได้ ค าตอบที่มีในต ารามัก
เป็นค าตอบที่นักเรียนไม่ภูมิใจ เพราะเป็นค าตอบที่คนอื่นคิดไว้แล้ว นักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องก็เป็น
เพียงการจ าได้ แต่ถ้าเป็นค าตอบที่ไม่มีในต ารา เป็นค าตอบใหม่ที่นักเรียนค้นพบจากค าถามที่ท้าทาย

ตัวอย่างเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการ วิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการ วิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการ วิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ
ตัวอย่างเอกสารการ วิจัยวิทยฐานะ

ขอบคุณที่มาเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ

ขอบคุณที่มาเอกสารการวิจัยวิทยฐานะ
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม