วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกวิทยฐานะขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ขอ เครื่องราช อิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566

การขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดการ ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์

รายละเอียดการ ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอ เครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอ เครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอ เครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์
รายละเอียดการ ขอ เครื่องราช อิสริยาภรณ์

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจํานวน ที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง

2. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ 1) หากพบว่ารายใดมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564 เช่น กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่าง อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือกระทําความผิดทางอาญา ฯลฯ ให้ชะลอการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน และกรณีที่พบว่าเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก) หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดต่ํากว่า ระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ กําหนดไปอีกกรณีละหนึ่งปี ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม