วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

คำชี้แจงเรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

คำชี้แจงเรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
คำชี้แจงเรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
คำชี้แจงเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
คำชี้แจงเรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

หากท่านทำผ่านเกณฑ์ ประเมินร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร ส่งทาง E-mail ที่ท่านได้ระบุไว้  

**ขอความกรุณาตรวจสอบอีเมลล์ และชื่อ-นามสกุลของท่านทุกครั้งก่อนส่งแบบทดสอบ !!!
**หากท่านใส่อีเมลผิดแม้แต่ตัวเดียวท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณีและท่านจะไม่ได้รับวุฒิบัตร !!!
**แบบทดสอบสามารถทำได้แค่ 1 ครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องก่อนกดส่ง!!!

!! ขอให้ทุกท่านที่ทำแบบทดสอบ ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะทำแบบทดสอบนี้ หากตอบผิดจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ทุกกรณี!!

ตัวอย่างเกียรติบัตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

ตัวอย่างเกียรติบัตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
ตัวอย่างเกียรติบัตรความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด สมควรปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม