วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี เอกสาร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม วิทวัส บรรยง ประจำปีการศึกษา 2566 ขอบคุณครูนายวิทวัส บรรยง

แจกฟรี เอกสาร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม วิทวัส บรรยง ประจำปีการศึกษา 2566 ขอบคุณครูนายวิทวัส บรรยง

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี เอกสาร 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม วิทวัส บรรยง ประจำปีการศึกษา 2566 ขอบคุณครูนายวิทวัส บรรยง

รายละเอียดคุรุชน คนคุณธรรม คืออะไร

รายละเอียดคุรุชนคนคุณธรรม คืออะไร
รายละเอียดคุรุชน คนคุณธรรม คืออะไร

คุรุชน คนคุณธรรมคือครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาและปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรักและเต็มใจ เป็นผู้มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของและความรู้ให้กับผู้อื่น เป็นผู้มีความเสียสละ เสียสละเวลาและแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ กตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีความเสียสละ เสียสละเวลาและแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

คุรุชน คนคุณธรรม จึงเป็นครูที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

คุณสมบัติของคุรุชน คนคุณธรรม ประกอบด้วย

คุณธรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความกตัญญูรู้คุณ

คุณธรรมด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ความมีวินัยในการทำงาน ความมีจิตวิญญาณความเป็นครู และความสามารถในการพัฒนาตนเอง

คุณธรรมด้านสังคม ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การมีจิตสาธารณะ และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุรุชน คนคุณธรรม จะได้รับรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

ตัวอย่างของคุรุชน คนคุณธรรม เช่น

ครูที่สอนนักเรียนด้วยความเมตตากรุณา เข้าใจนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตน

ครูที่ทำงานหนักและทุ่มเทเพื่อนักเรียน

ครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

คุรุชน คนคุณธรรม มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ หากเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ก็จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม