วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกคู่มือแจกฟรี คู่มือพิธีการลูกเสือ ประจำปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แจกฟรี คู่มือพิธีการลูกเสือ ประจำปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี คู่มือ พิธีการลูกเสือ ประจำปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดคู่มือ พิธีการลูกเสือ

รายละเอียดคู่มือพิธีการลูกเสือ
รายละเอียดคู่มือ พิธีการลูกเสือ

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509
ได้ก าหนดพิธีการทางลูกเสือไว้ทุกประเภท ตั้งแต่ข้อ 280 ถึงข้อ 300 โดยเรียงล าดับตามประเภทลูกเสือ
ตั้งแต่พิธีลูกเสือส ารอง พิธีลูกเสือสามัญ พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีลูกเสือวิสามัญ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติพิธีการทางลูกเสือตลอดมา
คู่มือพิธีการทางลูกเสือเล่มนี้ ได้จัดเรียงล าดับพิธีการทางลูกเสือ โดยยึดกิจกรรมที่เข้าพวกเป็นกลุ่ม
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ต่อเนื่องกันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มองเห็นความเชื่อมโยง
และความต่อเนื่องของพิธีการของลูกเสือแต่ละประเภทตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีการแต่ละประเภท
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านพิธีการลูกเสือ เริ่มตั้งแต่
การท าแกรนด์ฮาวล์ของลูกเสือส ารอง พิธีเปิด – พิธีปิดประชุมกอง พิธีเข้าประจ ากอง พิธีประดับดาวลูกเสือ
ส ารอง พิธีส่งและรับตัวลูกเสือ และพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน โดยน า
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มาเป็น
แนวทาง และได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากคู่มือ และเอกสารอื่นเพื่อน ามาอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เช่น สารานุกรม
ลูกเสือ คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติทุกประเภท คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ
นอกจากนั้น ได้เพิ่มเติมเนื้อหา เสนอแนะแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และคู่มือ
การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกในการปฏิบัติ สอดคล้องกับโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษา และบริบทของการจัดกิจกรรมลูกเสือในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ
ตามค าแนะน าการเขียนค าทับศัพท์จากส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับ อย่างไร
ก็ตาม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่น าเอกสารเล่มนี้ไปใช้ หากพบข้อบกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ทราบเพื่อจะได้น าไป
ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความถูกต้อง ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด คู่มือพิธีการลูกเสือ

ดาวน์โหลด คู่มือพิธีการลูกเสือ
ดาวน์โหลด คู่มือ พิธีการลูกเสือ
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม