วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค. จำนวน 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5...

สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค. จำนวน 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค. จำนวน 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดสพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียดสพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียดสพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียดสพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 68 อัตรา

1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ดังนี้

            1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

            2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

            3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

            4. นักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

            5. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา

            6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

            7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

            8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

            9. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา            

10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 10 อัตรา

2. เงินเดือนที่จะได้รับ

2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด     ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 14009/ว 5688 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และที่ ศธ .4009/ว 2075 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

4.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.3 ตำแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4.5 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4.6 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4.7 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.9 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.10 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4.13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม