วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกขอย้ายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเกณฑ์ได้ที่ีนี่

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเกณฑ์ได้ที่ีนี่

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเกณฑ์ได้ที่ีนี่

หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา

เกณฑ์การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และตามที่ ก.ค.ศ.
แก้ไขเพิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ดังนี้

1. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น 1 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้  

–  ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา
–  ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน
–  ขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1679 คน
–  ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1680  คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจำปี พ.ศ.2566  ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566  และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี

2. รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. สถานศึกษาที่ต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ข้อ 1 สถานศึกษา ที่จะใช้รับย้าย ข้อ 1.1  เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหรือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th   อนึ่ง กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม