วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 60 % ขึ้นไป

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 60 % ขึ้นไป

สวัสดีครับ วันนี้ปันสื่อฟรีดอทคอม ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สามารถทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยนะครับ

จุดประสงค์การฝึกอบรมการวิจัย ในชั้นเรียน

เพื่อให้ครูผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตรการวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตรการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตรการวิจัยในชั้นเรียน

คำชี้แจง

เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ
ทำได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งอีเมล
แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน
ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
เกียรติบัตรจะจัดส่งไปยังอีเมลของท่านที่ลงทะเบียน
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ E-MAIL ให้ถูกต้อง)

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน 15 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ 60% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลของท่าน
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ
ทำแบบทดสอบได้อีเมลละ 1 ครั้งเท่านั้น

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)         

        การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2540: 3)       

       การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการศึกษาค้นคว้าของครู ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมนักเรียนและคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (ประวิต เอราวรรณ์ 2542: 3)         

      การวิจัยในชั้นเรียน คือการวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว นำผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนเอง ให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (สุวิมล ว่องวานิช 2543: 163)       

       การวิจัยในชั้นเรียน คือกระบวนการแสวงหาความจริงด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ประกอบ มณีโรจน์ 2544: 4)       

       จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูทำเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน
และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด

ความหมายการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  หากแปลความหมายโดยการแยกคำหลัก ๆ  จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยคำว่า  “การวิจัย”  และ “ชั้นเรียน” ซึ่งการวิจัยนั้นในบทที่  1 ได้อธิบายความหมาย  ความสำคัญ และหลักการไว้แล้ว  ส่วนคำว่าชั้นเรียน  หากสื่อตามความหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าสื่อถึง  ครู  นักเรียน   ดังนั้นหากหมายรวมกันแล้วจะเห็นได้ว่า  การวิจัยในชั้นเรียน  จะหมายถึงการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับครูหรือนักเรียน  นอกจากนี้  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นได้มีนักวิชาการ  ได้นิยามความหมายที่คล้ายคลึงกันดังนี้

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนตัวครูและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์สังคม
เพื่อค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือของเพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพินิจพิเคราะห์การกระทำของตนเองและกลุ่ม เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน
จึงไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่จะเป็นการตั้งปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
แล้วปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวัฏจักรของการวิจัยที่หมุนไปเรื่อย ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร

คือ มุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสอนให้ดีขึ้น โดยนำงานที่ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์หาสาระสำคัญของสาเหตุที่เป็นปัญหาอันเป็นเหตุให้งานที่ปฏิบัตินั้นไม่ประสบผลสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ครูคาดหวังไว้   จากนั้นจะใช้แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมา  แสวงหาข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ แล้วนำวิธีการดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติกับกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  จึงทำให้การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่าง  เพราะกลุ่มตัวอย่างคือประชากรของเรื่องที่ศึกษา  การวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ต้องการที่จะนำผลไปสรุปอ้างอิงกลุ่มคนอื่น ๆ  ซึ่งอาจทำให้ขาดน้ำหนักไปบ้างในด้านความเที่ยงตรง  แต่จะเป็นการวิจัยที่ให้ประโยชน์โดยตรงเท่าที่ครูผู้ทำวิจัยนั้นต้องการ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร
จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร

จำนวน 15 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ 60% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลของท่าน
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ
ทำแบบทดสอบได้อีเมลละ 1 ครั้งเท่านั้น

อ่านวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ

อ่านวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
อ่านวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ

ตัวอย่างวิจัย 150 เรื่อง

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม